[:swvar:icon:2:]

  Algemene voorwaarden

  Al onze leveringen en diensten dienen te geschieden onder de hiernavolgende voorwaarden. Zij maken integraal deel uit van de samenwerkingsovereenkomst, met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de klant. Er kan alleen van worden afgeweken, mits voorafgaandelijk schriftelijk akkoord.

   

  Artikel 1 - OFFERTES

  Onze offertes zijn steeds vrijblijvend en worden aangegaan zonder enige verbintenis. De aanbiedingen blijven 2 maanden geldig, tenzij anders vermeld op de offerte. 

   

  Artikel 2 - INSCHRIJVINGEN

  Ingeval een opleiding wordt gereserveerd, dient de offerte ondertekend voor akkoord te worden teruggestuurd, samen met de bestelbon. Er wordt ook gevraagd op deze de namen van de deelnemers te vermelden of een afzonderlijke lijst op te sturen. Ingeval geen correcte schrijfwijze van de namen werden doorgegeven zijn wij niet verantwoordelijk voor foutief afgeleverde certificaten.

  Individuele inschrijvingen dienen te gebeuren op het daartoe bestemd inschrijvingsformulier of via de website van Ergoteam (www.ergoteam.be) . Het zal dienen als basis voor de facturatie.

  Door het plaatsen van een bestelling erkent de klant de algemene voorwaarden van Ergoteam te hebben aanvaard.

  Ergoteam behoudt zich het recht voor een opleiding te annuleren of uit te stellen of een opdracht te weigeren, indien door de klant geen schriftelijke bevestiging of bestelbon werd toegestuurd.

   

  Artikel 3 - VERPLAATSINGSVERGOEDINGEN

  De opleidingen en trainingen worden gegeven op een vooraf overeengekomen plaats: hetzij in het bedrijf, hetzij op een locatie die bepaald wordt door Ergoteam. 

  Voor opleidingen in het bedrijf binnen de Gentse agglomeratie wordt een verplaatsingsvergoeding aangerekend van 65,00 euro. 

  Voor verplaatsingen buiten de Gentse agglomeratie (Vlaanderen) geldt een tarief van 75,00 euro. 

  Voor verplaatsingen meer dan 200 kilometer heen en terug geldt een forfaitair tarief van 95,00 euro.

   

  Artikel 4 - OPLEIDINGEN en ANNULATIE

  Indien een termijn of data niet kunnen gerespecteerd worden, dient de klant Ergoteam hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen. 

  Annulaties meer dan 14 werkdagen voor de aanvang van een opleiding zijn steeds kosteloos.

  Indien een klant een opleiding wenst te annuleren, dient dit schriftelijk te gebeuren, binnen de 14 dagen voor de aanvang van de opleiding. Indien de opleiding geannuleerd wordt minder dan 14 dagen voor de aanvang van de opleiding, zal 50 % van het bedrag worden aangerekend. Bij annulatie daags voor de opleiding of de dag zelf zal het integrale bedrag worden gefactureerd.

  Individuele inschrijvingen zullen niet worden terugbetaald zonder schriftelijke annulering uiterlijk 8 dagen voor de aanvang van de opleiding. 

  Ergoteam behoudt zich het recht voor open opleidingen te annuleren bij onvoldoende inschrijvingen of bij iedere andere onvoorziene omstandigheid. In dit geval zullen de deelnemers worden gewaarschuwd uiterlijk 2 dagen voor de aanvang van de opleiding. Het eventueel reeds betaalde bedrag zal integraal aan de kandidaat worden terugbetaald.

  Indien Ergoteam een opdracht in een bedrijf niet kan uitvoeren ingeval van overmacht, zal de integrale factuur m.b.t. deze opdracht worden terugbetaald. Ergoteam kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor de rechtstreeks of onrechtstreekse schade, voortvloeiend uit de niet-uitvoering van een opdracht. Er zal bijgevolg ook geen vordering tot vergoeding van schade kunnen worden ingesteld.


  Artikel 5 - FACTURATIE – TARIEVEN - BETALINGEN

  Groepsopleidingen of individuele inschrijvingen, gereserveerd met een bestelbon, zullen gefactureerd worden voor aanvang van de opleiding.  Alle facturen zijn contant te betalen bij ontvangst. 

  De algemene voorwaarden worden door het invullen van de bestelbon of het geven van een opdracht, als door de klant aanvaard beschouwd.

   

  Artikel 6 - ATTESTEN VAN BEROEPSOPLEIDING

  Attesten en getuigschriften van beroepsvervolmaking zullen rechtsreeks aan de klant worden overgemaakt, na ontvangst van de betaling van de overeenstemmende factuur. Indien de betaling voor de opleiding gebeurde, zullen de attesten van beroepsopleiding onmiddellijk na de opleiding aan de klant worden doorgestuurd, en uiterlijk binnen de 15 werkdagen. 

  Bij niet of slechts gedeeltelijke betaling van de factuur, behoudt Ergoteam zich het recht voor de attesten van beroepsvolmaking in te houden, en slechts af te leveren bij regeling van het integraal verschuldigde bedrag, inclusief de eventuele bijkomende kosten en intresten wegens wanbetaling.

   

  Artikel 7 - SANCTIES BIJ NIET BETALING 

  Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de factuur op de vervaldag zal, van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling, een verwijlintrest verschuldigd zijn van 1 % per maand. Elke begonnen maand wordt als een volledige maand aangerekend. 

  Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de factuur op de vervaldag zal, van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling, bovendien ten titel van forfaitair bepaalde schadevergoeding, een bedrag aangerekend worden van 10% op het openstaande factuurbedrag, met een minimum van 125,00 euro, onverminderd de verwijlintrest en andere relevante invorderings- en gerechtskosten.

   

  Artikel 8 – PROTEST

  Iedere factuur wordt beschouwd als aanvaard, tenzij gemotiveerd protest per aangetekend schrijven binnen de 8 dagen, na beëindiging van de opleiding.

   

  Artikel 9 – BEVOEGDHEID

  Al onze overeenkomsten worden beheerd door het Belgisch Recht. 
  Ingeval van betwisting of geschillen zijn enkel de rechtbanken bevoegd van het arrondissement van de vestigingsplaats (maatschappelijke zetel) van Ergoteam.