WERKPLAATSONDERZOEK

Het dynamisch risicobeheersingssysteem is gesteund op de algemene preventiebeginselen en heeft betrekking op het domein ergonomie (Codex Tit. I - Hfst. III - art.4).

Ergonomie is de discipline die het afstemmen beoogt van het werk op de mens met als uiteindelijke doelstellingen:

 • de gezondheid en de waardigheid van de werkende mens te beschermen en te bevorderen;
 • de doelmatigheid van de menselijke arbeid te vergroten.

In het kader van het dynamisch risicobeersingssysteem heeft de interne dienst als opdracht bij te dragen tot en mee te werken aan de aanpassing van de techniek en de arbeidsomstandigheden aan de menselijke fysiologie evenals de voorkoming van overmatige professionele fysieke en mentale vermoeidheid (Codex Tit. II - Hfst. I - art.5).

De afdeling belast met het medisch toezicht heeft als opdracht het onderzoeken van de wisselwerking tussen de mens en de arbeid en hierdoor bijdragen tot een betere afstemming van de mens op zijn taak enerzijds en de aanpassing van het werk aan de mens anderzijds (Codex Tit. II - Hfst. I - art.6).

Er zal een wisselwerking moeten ontstaan tussen de Mens, de Machine en de Omgeving.

In dit kader kan ERGOTEAM u een compleet werkplaatsonderzoek aanbieden. U kan ook op ons een beroep om bepaalde situaties te analyseren en adviezen te geven.  Tevens organiseren we praktijksessies - wokshops rond Ergonomische werkplaatsonderzoek  

ONDERZOEK

In het onderzoek worden vragen gesteld als : "hoe is de actuele situatie", "zijn er risico's of gevaren", "welke aandachts- of verbeterpunten zijn er", "waar geven we prioriteit aan", "hoe gaan we actieplan opstellen", hoe gaan we het beleidsmatig implementeren" ?

FACTOREN DIE BETREKKING HEBBEN OP DE MENS

 • Het menselijk functioneren en de werkactiviteit hebben elk hun beperkingen evenals verschillen in lichaamsgrootte wat tot gevolg heeft dat de werkpost aan de persoon moet kunnen worden aangepast.
 • Bijzondere aandacht zal ook moeten gaan naar werknemers belast met het manueel hanteren van lasten. De reglementaire bepaling is terug te vinden in het KB van 12.8.93 (BS 29.9.93 Codex Tit.VIII Hfst.V).
 • Individuele beschermingsmiddelen

FACTOREN DIE BETREKKING HEBBEN OP MACHINES

Aandachtspunten  

 • het bedieningscomfort met bijzondere aandacht voor de bescherming tegen accidentele activering van het bedieningsmiddel;
 • aanpassing van de werkhouding aan de lengte van de bedienaar (staande of zittende arbeid);
 • plaatsing van visuele signalen
 • beeldschermwerk
 • zithouding;

FACTOREN MET BETREKKING TOT DE OMGEVING

 • verlichting
 • verluchting
 • klimaat
 • lawaai
 • trilling

METHODIEK 

Naast de Kinney methode, wordt er gebruik gemaakt van

 • observatiefiches,
 • analyse en meetsystemen,
 • gesprekken met operatoren,
 • checklists 

Er wordt een volledig rapport afgeleverd met

 • vaststellingen,
 • analyses,
 • adviezen en een plan van aanpak

Meer informatie, een bedrijfsbezoek, een offerte kan u aanvragen per mail aan e.daneels@ergoteam.be  - tel. 09 - 230 59 40