KWALITEIT

Kwaliteit betekent "hoedanigheid" of, meer toegespitst, "eigenschap": het woord is in die betekenissen ontleend aan het Latijnse “qualitas”. Een definitie van kwaliteit is: het geheel van eigenschappen van een object, waarbij een object een ding, activiteit, persoon of concept kan zijn. Het begrip wordt daarnaast in engere, positieve zin gebruikt in de betekenis: "goede hoedanigheid of eigenschap", "deugdelijkheid". Zo spreekt men van een kwaliteitskrant, van waterkwaliteit en van sociale kwaliteit.

Kwaliteitsmanagement en kwaliteitszorg

Kwaliteitsmanagement vloeit voort uit de overtuiging dat kwaliteit van producten en processen vrijwel altijd het gevolg is van zorgvuldige en nauwkeurige analyse en vervolgens daarop gebaseerde planning. De kwaliteit van een product of proces moet niet meer een toevallige uitkomst zijn, maar iets wat een logisch gevolg is van de beheersing van het proces. Met de groei van de industriële productie ontstond met name in de jaren 1980 een ontwikkeling tot het voortdurend verbeteren of ten minste waarborgen van een bepaald niveau van kwaliteit, de zogenaamde kwaliteitszorg.

Binnen de IQA Methodiek wordt de kwaliteit constant getoetst en verbeterd door de Community, die de geschreven processen toetsen aan de realiteit van het terrein.

Kwaliteitsattributen

Kwaliteit heeft kenmerken als: beheerbaarheid (vanwaar het belang van een deugdelijk documentbeheerssysteem, dat wij graag als bijkomende service aanleveren voor onze klanten, beveiliging, bruikbaarheid (met eenvoudige tools die wij aan de klanten ter beschikking stellen via het Intranet), connectiviteit, continuïteit, controleerbaarheid, functionaliteit, gebruikersvriendelijkheid, herbruikbaarheid, inpasbaarheid, onderhoudbaarheid, performant.

Kwaliteitsmeting

Een apart probleem, naast de uiteenlopende definities van het begrip, is de meting van kwaliteit. De definitie van een aspect van kwaliteit vereist het meetbaar maken, oftewel de mogelijkheid van het vaststellen van een kwantitatief gegeven over het verschil tussen twee objecten op een kwaliteitscriterium. Daarbij tellen onder meer rangorde, relatief verschil en absoluut verschil.

De IQA groep ontwikkelt permanent instrumenten om zaken af te toetsen en te meten vooral naar hun kwalitatieve impact.