VCA EXAMENREGLEMENT

Begrippen

      VCA  : Veiligheid, Gezondheid en milieu Checklist Aannemers

      VCA Beheersorganisatie : Verantwoordelijk voor het beheer van het VCA systeem in België, met name Contractor Safety Management Kannunik De Deckerstraat 20 A – 2800 MECHELEN

      TCK : Technische commissie kwalificaties

      Examencommissie : De commissie die toeziet op de inhoud van de VCA examens.

      Examencentrum : Een organisatie die krachtens een overeenkomst het recht verkregen heeft om examens af te nemen en VCA diploma’s te verstrekken.

      Examinatoren : Examinatoren, examenleiders of toezichters die onder verantwoordelijkheid van het examencentrum examens afnemen en/of kandidaten beoordelen.

      Identiteitsbewijs :  Een paspoort;   Een rijbewijs, identiteitskaart, vreemdelingendocument of vreemdelingenpas,  afgegeven door een Belgische overheidsinstantie;  De geldigheidsduur van    een identiteitsbewijs mag op de examendatum niet zijn verlopen; Kandidaten opgenomen in een detentiecentrum die niet beschikken over een legitimatiebewijs zoals hierboven beschreven dienen zich te legitimeren met een (detentie)verklaring voorzien van een (recente en gelijkende) foto van de kandidaat.

      Waarborgcommissie : De commissie die toeziet op de examens  en externe observaties kan komen doen tijdens examen

 

1. Examenmogelijkheden

Er zijn drie mogelijke types van examens :

      •   Basisveiligheid VCA (B-VCA)

o    voor alle medewerkers zoals arbeiders, ploegbazen en meestergasten, werknemers van VCA-gecertificeerde bedrijven, werknemers in bedrijven, die een veiligheidscertificaat willen bekomen

       •   Veiligheid voor operationeel leidinggevende VCA (VOL – VCA)

O  Voor operationele kaderleden zoals leidinggevenden, bouwplaat leiders, ploegbazen en meestergasten, coaches, …

       •   Veiligheid voor intercedenten en leidinggevenden VCU (VIL – VCU)

o    Voor uitzendconsulenten en de medewerkers van een uitzendbureau evenals leidinggevenden en kantoorverantwoordelijken.

        De kandidaten kunnen zich voorbereiden door een opleiding te volgen, door zelfstudie met het handboek VCA basisveiligheid, VCA voor Leidinggevenden, VCU-VIL voor intercedenten of door

        een online opleiding te volgen. Kandidaten die dit wensen kunnen vooraf dit handboek aanschaffen.

    

2. Inschrijvingsmodaliteiten

       Kandidaten voor een examen hebben de mogelijkheid in te schrijven:

Via de website www.ergoteam.be  vinden zij een inschrijvingsformulier dat gedownload kan worden. Het ingevulde formulier kan ons via fax, mail of post bezorgd worden. Hierbij dienen de persoonsgegevens volledig en correct doorgegeven te worden.

Inschrijven voor open examensessies kan tot 8 dagen voor de dag van het examen. De inschrijving is pas definitief van zodra Ergoteam beschikt over het ingevulde inschrijvingsformulier en de deelnameprijs is betaald.

 

3. Toelatingsvoorwaarden

Er zijn geen specifieke voorwaarden vereist voor een inschrijving. Wel moet de kandidaat rekening houden met de vorm van examinering (schriftelijk of voorlees -of online- of indien aan de eisen voldaan is mondeling), de taal en de inhoud van het af te leggen examen (veiligheid)

Er dient op voorhand door de kandidaat / het bedrijf duidelijk gemeld te worden over welke vorm van examen het gaat (schriftelijk of voorlees (online) en in welke taal de kandidaat het examen wenst af te leggen.

 

4. Modaliteiten voor deelname aan de examens

De kandidaat/bedrijf kan alle informatie aangaande de VCA-opleidingen en examen terugvinden op de website www.ergoteam.be.

De data van examinering worden op volgende wijze vrijgegeven:

• Via consultatie op de website – kalender http://www.ergoteam.be/kalender.cfm?Id=39  

• Via contact met ERGOTEAM  (09-230 59 40) of info@ergoteam.be  ; eveneens voor in company examens.

Elke examendatum wordt minimum drie weken op voorhand aan de TC - K gemeld.

 

Voorwaarden om deel te nemen:

Kandidaten die zich aanbieden voor het afleggen van een examen moeten minimaal:

 • Ingeschreven zijn in overeenstemming met de gestelde inschrijvingsmodaliteiten : De kandidaat/bedrijf schrijft zich in aan de hand van een inschrijvingsformulier (zie website) dat ook per mail of fax toegezonden wordt aan de aanvrager. Hierop worden de gegevens van de kandidaat ingevuld: type examen, datum, volledige naam, geboortedatum en –plaats.
 • Kandidaten moeten zich identificeren a.d.h.v. een geldig legimitatiebewijs
 • Ze moeten zich houden aan het vastgelegde uurrooster.

Identificatie van de kandidaat :

De kandidaten van het examen dienen zich te kunnen identificeren. Dit kan door middel van een legitimatiebewijs (identiteitskaart, rijbewijs,.. document met foto). Zij moeten deze kunnen voorleggen tijdens het examen. Dit wordt op voorhand duidelijk gemeld aan de kandidaten/ bedrijven. Indien zij zich niet kunnen identificeren, leidt dit tot uitsluiting van het examen zonder recht op terugbetaling van de voorziene kosten.

 

5. Verloop van het examen - tijdsduur

De examens worden door de Examencommissie of de Waarborgcommissie vastgesteld via het EPYC systeem.

Het examen wordt afgenomen volgens de actuele Eind- en Toetstermen VCA die zijn vastgesteld door het Centraal College van Deskundigen VCA (CCVD) en gepubliceerd zijn www.besacc-vca.be

Er wordt gebruik gemaakt van examens en bijbehorende documenten van de VCA Examenbank.

 • De toegestane tijd voor het examen Basisveiligheid VCA is 60 minuten. Het examen bestaat uit 40 meerkeuzevragen. Voor voorleesexamens bedraagt deze tijd 75 minuten.
 • De toegestane tijd voor het examen VOL VCA is 75 minuten. Het examen bestaat uit 70 meerkeuzevragen.
 • De toegestane tijd voor het examen VIL VCU is 75 minuten. Het examen bestaat uit 70 meerkeuzevragen.

De examens worden afgenomen met computer (beeldschermexamens). Personen die niet in de mogelijkheid zijn met computer te werken, of niet kunnen lezen, kunnen een voorleesexamen aanvragen (afzonderlijk te organiseren) Dit is uitsluitend mogelijk in het Nederlands en voor VCA Basisveiligheid.

De examens Basisveiligheid, VOL VCA en VIL VCU zijn in een aantal andere talen dan de Nederlandse taal beschikbaar.

Laatkomers worden toegelaten tot 15 min. na aanvang van examens, maar krijgen geen extra tijd. Het examen dient te eindigen op het aangegeven tijdstip. Hierbij dienen de persoonsgegevens volledig en correct doorgegeven te worden.

 

6. Methode en afname van de examens

 

Als ERGOTEAM een theorie-examen op locatie (in company) afneemt, dan is de examenaanvrager verantwoordelijk voor een locatie die voldoet aan de volgende eisen:

 • absolute rust
 • inrichting van de examenlocatie conform de vereisen (zie infrastructuur)

Voor een beeldschermexamen gelden de volgende eisen:

 • tafels en stoelen dienen aanwezig te zijn;
 • computerconfiguratie die voldoet aan de eisen van VCA ;
 • voldoende ruimte voor de kandidaat om het examen in alle rust te kunnen maken conform locatie eisen.

Voor elk examen geldt

 • er mag niets op de tafels liggen buiten de computer en inloggegevens van de kandidaat en het originele ID-bewijs.
 • de kandidaten mogen geen consumpties meenemen naar de examenruimte.
 • de kandidaten mogen geen pet/hoed/muts e.d. dragen in de examenruimte.
 •  de kandidaten mogen geen oordoppen of koptelefoon dragen,
 •  Het is niet toegestaan om in de examenzaal in het bezit te zijn van communicatieapparatuur (bijvoorbeeld mobiele telefoons), geluid en/of beeldopname apparatuur. Het alleen uitschakelen van een telefoon is dus NIET voldoende.
 • Mocht de kandidaat tijdens het examen betrapt worden op het in bezit zijn van deze apparatuur dan wordt zijn/haar examen direct ongeldig verklaard.

De examenmomenten zijn niet openbaar; behalve de kandidaten mogen enkel door ERGOTEAM aangewezen personen bij de examenafname aanwezig zijn. Een uitzondering geldt voor vertegenwoordigers van de BeSaCC en de waarborgcommissie

Kandidaten die niet op de deelnemerslijst van de examenleider staan zijn uitgesloten van deelname.

Kandidaten mogen examenvragen of delen van examenvragen niet op papier overschrijven of kopiëren. De kandidaat dient alle aanwijzingen van de examinator op te volgen.

De kandidaat moet zich tijdens het examen legitimeren bij de examenleider. Legitimatie gebeurt op vertoon van een algemeen geaccepteerd en geldig legitimatiebewijs. Een algemeen geaccepteerd legitimatiebewijs is een paspoort, een Nederlandse/Europese identiteitskaart, een verblijfsdocument/vreemdelingendocument of een rijbewijs. Kandidaten die geen origineel legitimatiebewijs kunnen overleggen worden van deelname aan het examen uitgesloten

Tevens dient de kandidaat een kopie van het legitimatiebewijs in te leveren (voor- en achterzijde). Indien de kandidaat geen kopie bij zich heeft is hij/zij uitgesloten van deelname

De kandidaat die te laat komt kan van deelname worden uitgesloten. Deelname is alleen dan nog toegestaan zolang nog geen enkele kandidaat de examenruimte heeft verlaten tot uiterlijk een half uur na aanvang van het examen.

Voor een kandidaat die later aan het examen begint is en blijft de eindtijd van het examen gelijk aan de officiële eindtijd van het examen.

De kandidaat mag tijdens het examen zijn/haar plaats in de examenzaal niet verlaten zonder toestemming van de examenleider. Het tijdelijk verlaten van de examenzaal is niet toegestaan, ook niet voor toiletbezoek.

Beeldscherm examen: Wanneer de kandidaat alle vragen heeft beantwoord dient hij dit aan te geven bij de examinator. De examinator sluit het examen af en geeft de behaalde score aan de kandidaat door. Daarna mag de kandidaat de examenzaal verlaten.

Examenleiders mogen tijdens het examen geen vragen over de inhoud van het examen beantwoorden.

Indien een kandidaat zich voor of tijdens het examen schuldig maakt aan enige onregelmatigheid of fraude, is de examenleider bevoegd om de kandidaat de verdere deelname aan het examen te ontzeggen.

Ergoteam kan op grond van een onregelmatigheid het door de kandidaat afgelegde examen ongeldig verklaren en de kandidaat voor een bepaalde tijd uitsluiten van deelname aan een volgend examen. Fraude wordt in alle gevallen gemeld aan CSM

 

7. Beoordeling en slaagquorum

Gezien het gaat om beeldschermexamens is de calculatie van de punten volledig geautomatiseerd en dus niet tegenspreekbaar.

Je bent geslaagd in volgende gevallen :

 • 26 juiste antwoorden (op 40 vragen) om te slagen voor een B-VCA examen
 • 49 juiste antwoorden (op 70 vragen) om te slagen voor een VOL-VCA of een VIL-VCU examen

De geslaagde kandidaat ontvangt binnen 14 werkdagen na examendatum een diploma dat overeenkomt met het model van BeSaCC VCA. Tevens zullen binnen 5 werkdagen de gegevens worden opgenomen in het Centraal Diplomaregister VCA (zie http://besacc.epyc.eu/diploma/notfound.php?lang=NL

 

8. Registratie

Nadat een kandidaat het diploma ontvangen heeft dient de kandidaat in het Centraal Diplomaregister te controleren of zijn/haar vermelding (inclusief zijn persoonsgegevens) correct zijn.

Indien de gegevens onjuist zijn geeft de diplomahouder dit binnen vier weken na het versturen van het diploma door aan Ergoteam. Indien de vier weken zijn verstreken worden voor de wijziging kosten in rekening gebracht van € 25 excl. BTW.

Ergoteam verstrekt binnen een maand aangepaste diploma’s waarop de juiste informatie staat. Ergoteam draagt er zorg voor dat de gegevens in het CDR worden aangepast.

Een kandidaat die een diploma of certificaat heeft behaald wordt geregistreerd in het diplomaregister. Dit register kan worden gebruikt voor verificatiedoeleinden. De volgende kandidaat gegevens worden geregistreerd: voornaam – familienaam – geboortedatum - plaats

 

9. Klachten en bezwaren

Een kandidaat kan klachten omtrent het verloop van het examen en bezwaren omtrent de inhoud van het examen, na het examen bij de examinator kenbaar maken. De examinator zal de kandidaat een bezwarenformulier aanleveren. Het bezwarenformulier wordt aan het examenpakket toegevoegd. Een kandidaat kan een gemotiveerd bezwaarschrift omtrent de uitslag binnen 6 weken na bekendmaking van de definitieve uitslag, schriftelijk indienen bij  ERGOTEAM

Ergoteam bericht de kandidaat binnen één week na binnenkomst van de klacht of bezwaar omtrent de afhandeling van de klacht.

Ergoteam legt bezwaren omtrent de inhoud van het examen voor aan VCA CSM.

De uitspraak van deze commissie is bindend. De uitspraak van de examencommissie is alleen van toepassing op de uitslag van de kandidaat die het bezwaar heeft ingediend. VCA Infra deelt binnen 6 weken na ontvangst van het bezwaarschrift haar besluit mee aan het examencentrum. De examenkosten van een kandidaat die gedurende de bezwaarprocedure opnieuw examen aflegt worden door VCA CSM niet vergoed, ook niet in het geval het bezwaar wordt toegekend.

De kandidaat ontvangt de uiteindelijke uitspraak van het bezwaarschrift schriftelijk van CSM.

 

10. Fraude en bedrog

Bij vaststelling van fraude met attesten wordt een onderzoek ingesteld door het een commissie opgericht door het directiecomité. Ook de vzw BeSaCC wordt schriftelijk op de hoogte gesteld.

Indien de fraude effectief bewezen werd, zal er geen attest afgeleverd worden. Nieuwe examens dienen te worden afgelegd in een ander examencentrum.

Maatregelen bij poging tot bedrog dan wel onregelmatigheden:
Een kandidaat die op onrechtmatige wijze deelneemt aan een examen of frauduleuze handelingen verricht (b.v. het niet afgeven van de examenvragen na het examen) kan worden uitgesloten van verdere deelname aan het examen.

De examinator kan zonder bijkomende verantwoording en zonder verlies van vergoeding een kandidaat uitsluiten van het examen indien zijn aanwezigheid het verdere goede verloop van het examen in het gedrang brengt of de omstandigheden ongunstig beïnvloedt of in geval van niet respect van het examenreglement.

Het examengeld van dit examen kan niet worden terugbetaald.

De kandidaat wordt als niet geslaagd beschouwd. De kandidaat behoudt wel de mogelijkheid om zich opnieuw aan te melden voor een nieuw examen. Voor dit nieuwe examen moet opnieuw examengeld betaald worden.

11. Slotbepalingen

Ergoteam bewaart persoons- en examengegevens met in acht neming van de voorwaarden uit de Wet Bescherming Persoonsgegevens tot maximaal 10 jaar na examenafname.

Een diploma wordt éénmalig verstrekt.

In bijzondere gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist CSM in overleg met het bevoegd gezag.

Het examen mag enkel plaatsvinden in het aan de kandidaat/werkgever/aanvrager bevestigde lokaal en moet stipt aanvangen op het aangemelde uur. Behoudens schriftelijke toestemming van ERGOTEAM kan dit niet meer worden gewijzigd.

ERGOTEAM dient voor groepen ten minste 2 dagen vóór het examen in het bezit te zijn van de gegevens van de kandidaten in de ingevulde Excel tabel zoals wordt toegezonden. Dit is een bindende voorwaarde voor beide partijen. Zonder deze gegevens kan geen examen worden afgenomen. Uitzonderingen hierop kunnen enkel schriftelijk worden overeengekomen met de zaakvoerder van Ergoteam.

 • Indien het lokaal door de klant ter beschikking wordt gesteld, moet dit vóór aanvang van het examen worden goedgekeurd door (een afgevaardigde van) Ergoteam. De kost van deze controle is ten laste van de klant (volgens offerte). ERGOTEAM behoudt zich het recht voor om niet-gekwalificeerde lokalen te weigeren.
 • Buiten de kandidaten, examinatoren en toezichthouders mogen geen andere personen in het lokaal aanwezig zijn onder voorbehoud van uitdrukkelijke schriftelijke toelating door de examinator. De toegelaten persoon moet zich volledig afzijdig houden en op geen enkele manier tussenkomen in het examen.
 • De kandidaat of klant kan enkel aanspraak maken op een examenresultaat na volledige betaling van de factuur. Indien de kandidaat is geslaagd wordt het certificaat uitgereikt. Certificaten worden opgemaakt samen met de registratie van de volledige betaling van de factuur.
 • Indien een kandidaat is afgewezen of niet is geslaagd kan hij zich opnieuw aanmelden voor een examen. Voor dit nieuwe examen is wederom examengeld verschuldigd. Voor een kandidaat die wegens bijzondere omstandigheden verhinderd is deel te nemen aan examen, kan het betaalde inschrijvingsgeld geheel of gedeeltelijk worden kwijtgescholden mits voorafgaande schriftelijke aanvraag met voorlegging van sluitende bewijsstukken , deze omstandigheden worden beperkt tot het bewijs van ziekte van de kandidaat (medisch getuigschrift) of overlijden van een familielid waarvoor hij recht heeft op wettelijk verlof.

12. Aansprakelijkheden en betwistingen

Aansprakelijkheid en overmacht: Tekortkomingen van ERGOTEAM in de nakoming van de overeenkomst kunnen haar niet worden toegerekend, indien zij niet te wijten zijn aan haar schuld (onverwachte file, staking, verkeersongeluk, plotse ziekte,…) en geven de klant geen recht tot ontbinding van de overeenkomst of tot schadevergoeding.

ERGOTEAM is geenszins verantwoordelijk voor eventuele ongevallen of schade aan de klant of kandidaat ter gelegenheid van of naar aanleiding van de uitoefening van de overeenkomst. De eventuele aansprakelijkheid van ERGOTEAM is hoe dan ook beperkt tot 15 % van de contractwaarde.

Elke betwisting in verband met de uitvoering van deze overeenkomst valt onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbank van Gent. Het Belgisch recht is van toepassing op de overeenkomst, de factuur en onderliggende relatie. De klant verklaard het examenreglement te hebben gelezen en begrepen en de inhoud ervan integraal te aanvaarden.